Kundeservice

Salgsbetingelser

Bestemmelsene nedenfor er utarbeidet i overensstemmelse med "Lov om pakkereiser", som gjelder for reiser bestående av f.eks. flytransport og overnatting, altså en pakkereise. Bestemmelsene er utarbeidet av Danmarks Reisebyrå Forening, som In-Italia Reiser er medlem av. 

In-Italia har tegnet utvidet ansvarsforsikring gjennom Gouda Forsikring, og stilt garanti i Reisegarantifonden

Hva er en pakkereise?

Ved en pakkereise menes i dette tilfellet en kombinasjon av minst to av følgende elementer som er tilbudt av og kjøpt som en samlet pakke gjennom In-Italia Reiser:

• Transport f.eks. flyreise
• Overnatting
• Annen turistmessig ytelse som ikke er direkte knyttet til transport, og som utgjør en vesentlig del av pakkereisen.

In-Italia Reiser har ansvaret for å gjennomføre reisen i overensstemmelse med avtalen/Lov om Pakkereiser.

Reservasjon/avtalens inngåelse

Kontraktforholdet mellom deg som kunde og In-Italia Reiser oppstår, og er bindende, ved din muntlige eller skriftlige aksept av et tilbud, som vil bli oppfulgt av en tilsendt bekreftelse. Men en reise som ikke bestilles via www.in-italia.no kan som oftest først bekreftes etter at det har blitt innbetalt depositum og/eller fullt beløp, og når alle reisens elementer er bestilt og bekreftet hos In-Italia Reisers leverandører og du har mottatt en skriftlig bekreftelse. Ved bestilling av en reise vi www.in-italia.no bekreftes reisen på skjermen og pr. e-mail. Du er ansvarlig for det reserverte ved din aksept av bestillingen.Ved å akseptere bestilingen har du dermed også godkjent våre handelsbetingelser. 

Hvis du konstaterer at det er et misforhold mellom det bestilte og det bekreftede må du omgående henvende deg til In-Italia Reiser for eventuelle rettelser der dette er mulig. 

Informasjonen angitt i bestillingsforløpet ansees som en del av avtalen, og de gitte opplysningene er bindende for In-Italia Reiser med mindre endringer blir meddelt deg skriftlig ved bestilling av reisen, eller hvis det kan fremvises dokumentasjon på at de angitte opplysningene i bekreftelsen ikke er gyldige (for eksempel tekniske feil som har medført feilaktig prissetting m.m.).

Den angitte klassifikasjonen av hotell/villa/feriehus er In-Italia Reisers subjektive vurdering, og den behøver ikke nødvendigvis å være i overensstemmelse med stedets egen klassifisering. 

Reservasjon av en reise kan skje ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse til reisebyrået, samt bestilling online. Påmeldingen, og dermed opplysningene og vilkårene i prislisten på hjemmesiden, er bindende for reisebyrået og kunden når depositum er betalt til rett tid og/eller hele reisens pris er betalt. Ved sen innbetaling forutsettes kunden å ha akseptert vilkårene for reisen som er oppgitt på deltakerbeviset samt i prislisten på nettsiden. Reisearrangøren skal før reisens påbegynnelse gjøre oppmerksom på muligheten for å tegne en reiseforsikring som dekker utgiftene ved behandling og hjemtransport i tilfelle av ulykke eller sykdom i det omfanget den offentlige sykeforsikringen ikke dekker. 

Barn og unge under 18 år som reiser uten voksne reiseledsagere skal ved kjøp av reisen på eget initiativ forevise en erklæring fra foreldrene deres om at de har tillatelse til å dra på reisen. Den personen som står som nummer 1 på reisen, og/eller den personen som billetten sendes pr. post eller e-mail til, betraktes som eier av reisen. Det er kun denne personen som kan endre og/eller avbestille reisen. Eventuell henvendelse, korrespondanse eller refundering fra oss angående reisen vil skje til denne personen. Bestiller en person flere billetter betraktes samme personen som eier av samtlige billetter. 

Reisegarantifonden

In-Italia Reiser er tilsluttet Reisegarantifonden, som sikrer deg økonomisk ved kjøp av pakkereiser, f.eks. i tilfelle konkurs. 

Reisens pris

Reisens pris omfatter samtlige nevnte ytelser i bestillingen eller avtalen, og alle kjente skatter, avgifter, bidrag, gebyrer m.m., deriblant et rådgivnings- og ekspedisjonsgebyr som angis ved bestilling, og bidrag til Reisegarantifonden. 

Hvis fly er valgt som transport er prisen omfattet av flytransport til flyplass (men ikke transport fra flyplass til hotell), flyplassavgifter, passasjeravgifter, overnatting i valgt rom på hotell eller i ferieleilighet, samt evt. servering i henhold til "prisen inkluderer" som opplyses sammen med bestilling. Utgifter til pass, visum, vaksinasjoner, forsikringer og lignende er, med mindre annet er oppgitt, ikke omfattet av prisen, og ansvaret for disse påhviler den reisende selv. 

Tilleggskjøp av bagasje, leiebil m.m. vil fremgå av reisebeviset. Det henvises til priser på vår hjemmeside med hensyn til eventuelle barne- og ekstraseng-rabatter (disse opplyses som oftest som en samlet pakkepris, og derfor er det ikke alltid mulig å se den spesifikke rabatten for barn og ekstrasenger). 

Vi gjør oppmerksomme på at det opptrer lokale skatter og avgifter som ikke kan oppkreves på forhånd, som f.eks. turistskatter i Italia. 

Hvis ingenting annet er oppgitt er reisens pris basert på overnatting i delt dobbeltrom. Enkeltreisende vil generelt få tillegg for enkeltrom. 

Spesielle ønsker for reisen eller opphldet skal, for å være gyldige, fremgå av avtalen/bekreftelsen eller på en annen måte kunne dokumenteres skriftlig (f.eks. mailkorrespondanse). 

Betaling

Det avtalte depositumet skal innbetales ved bestillingen. Er depositum ikke betalt innen den avtalte datoen bortfaller avtalen. 

Depositumet utgjør ca. 40% av reisens pris, samt evt. tilleggskjøpt avbestillingsforsikring, og skal betales samtidig med reisens bestilling. Depositum tilbakebetales ikke ved eventuell avbestilling, derfor anbefaler vi alle reisende å være dekket av en sykeavbestillingsforsikring, såfremt avlysningen skjer grunnet sykdom (vennligst les grundig gjennom avsnittet om avbestilling). 

Dersom det ved betaling av reisen ikke er mulig å velge annet enn totalbeløpet er dette fordi ingen av reisens deler er refunderbare, og kan verken endres eller avbestilles.

Betaling av restbeløpet for reiser skal være utført og beløpet skal ha blitt mottatt av reisebyrået senest 40 dager før avreisedagen (eller som angitt på din bestilling). Ved reservasjon innenfor 40 dager før avreisedag  skal hele reisens pris betales til reisebyrået samtidig som reisen bestilles. Overholdes ikke betalingsbetingelsene har reisebyrået rett til å annullere reisen uten varsel. 

Det legges automatisk til et gebyr for printing og sending av billett dersom billetten ønskes tilsendt med posten. Ønskes billetten tilsendt på e-mail spares gebyret. Endring av innbetalingsform: Det er ingen angrerett på innbetalingsformen. Når vi har mottatt innbetaling kan den ikke endres til en annen betalingsform. 

Måltider

Så lenge det av "prisen inkluderer" ved bestilingen fremgår at oppholdet inkluderer hel eller delvis pensjon betyr det følgende:

  • Helpensjon: Starter med middag på ankomstdagen, og slutter med lunsj på avreisedagen fra overnattingsstedet.
  • Halvpensjon: Starter med middag på ankomstdagen, og slutter med frokost på avreisedagen fra overnattingsstedet.
  • Kvartpension: Starter med frokost på oppholdets andre dag, og slutter med frokost på avreisedagen fra overnattingsstedet.

Overnatting

Rommene eller ferieleilighetene kan forventes å være tilgjengelige senest kl. 17:00 på ankomstdagen, men er som oftest klare tidligere. Man bes forlate rommet eller leiligheten innen kl. 10:00 på avreisedagen hvis ikke annet står nevnt. Men i ytterst sjeldne tilfeller er rommene først klare på kveldstid. På enkelte hoteller kan det forekomme ulike rom, noe som ikke kvalifiserer til refusjon. 

Ved overbooking eller uforutsette problemer i forbindelse med overnattingen kan In-Italia Reiser flytte gjester til andre hoteller/leiligheter med samme standard eller bedre uten form for ytterligere kompensasjon. 

Sluttrengjøring i ferieleiligheter

Sluttrengjøring i ferieleiligheter vil i enkelte tilfeller være obligatorisk og skal betales direkte på stedet. Dette vil fremgå på hjemmesiden og i forbindelse med reservasjonen, og er dermed et ekstra tillegg som enten fremgår på ordrebekreftelsen eller som betales direkte på stedet. 

Prisendringer etter avtalens inngåelse

In-Italia Reiser har etter avtalens inngåelse kun rett til å forhøye prisen på grunn av endringer i: 

Transportomkostninger, deriblant drivstoffpriser.
Skatter, avgifter eller gebyrer for enkelte tjenesteytelser som flyplass-, havne-, landings- eller startavgifter. 

Valutakurser som har blitt brukt ved beregning av prisen for den gjeldende pakkereisen. Dette krever at In-Italia Reiser raskest mulig opplyser deg om dette, og at avtalen om kjøp av pakkereisen uttrykkelig åpner mulighet for etterfølgende prisendringer i både opp- og nedgående retning. 

En prisforhøyelse skal varsles raskest mulig og senest 20 dager før avreise, og kan ikke overstige 10% av reisens markedsførte verdi. Overholdes disse betingelsene ikke kan du avbestille reisen uten noen omkostninger. Men det er en betingelse av din avbestilling av reisen meddeles In-Italia Reiser umiddelbart etter at du har blitt informert om prisforhøyelsen. 

Skjer det prisendringer i nedgående retning i overnevnte forhold innen 20 dager før avreisen kan du ikke kreve prisnedsettelse med mindre det er snakk om innenlandske skatter eller avgifter som fjernes eller nedsettes slik at besparelsen overstiger 100 DKK per person. 

Avbestillingsregler

Følgende regler gjelder for avbestilling, men ikke såfremt avbestillingsforsikring er tegnet jf. reglene nedenfor.

  • Ved avbestilling etter innbetaling av depositum er hele depositumet tapt.
  • Ved avbestilling etter innbetaling av reisens samlede pris er hele reisens pris tapt.

Overdragelse av en pakkereise til andre kan som utgangspunkt ikke finne sted. Reisen må avbestilles og deretter skal en ny reservasjon foretas til en annen deltaker. 

Flybilletter kan aldri endres, annulleres eller refunderes. 

Avbestilling i tilfelle av krigshandlinger m.v.

Forekommer det innenfor et tidsrom på 14 dager før reisens påbegynnelse krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smittsomme sykdommer eller lignende, kan reisen avbestilles kostnadsfritt. Men det er en betingelse at offentlige myndigheter (UD) direkte fraråder reiser til det spesifikke området. Den kostnadsfrie avbestillingen gjelder ikke hvis du ved avtalens inngåelde kjente til den gjeldende begivenheten eller begivenheten var alminnelig kjent. 

Hvis du besøker flere destinasjoner har du kun rett til å avbestille den delen av pakkereisen som omfatter det området det blir frarådet å reise til. Men hvis dette er den mest vesentlige delen av reisen kan reisen avbestilles kostnadsfritt. 

Avbestilling i tilfelle av sykdom

Det anbefales å tegne en avbestillingsforsikring i tilfelle akutt sykdom (skal skje ved bestilling av reisen). In-Italia Reiser samarbeider og opptrer som formidler av reiseforsikringer fra Gouda Reiseforsikring. Dette betyr at det alltid vil være forsikringsbetingelsene fra Gouda som bestemmer omfanget av dekningen. Kontakt In-Italia Reiser for å høre nærmere.

Endringer/avlysninger før avrejse

Hvis In-Italia Reiser avlyser reisen før avreise, vil du raskest mulig motta beskjed. Det samme gjelder hvis det før avreisen viser seg av In-Italia Resier ikke vil kunne gjennomføre reisen som avtalt, for eksempel ved å ikke kunne levere de avtalte ytelsene, eller at ytelsene vil være av dårligere kvalitet enn avtalt. Men dette gjelder ikke for endringer eller uregelmessigheter som må anses å være av mindre vesentlig karakter. 

Samtidig med beskjeden om endringen eller avlysningen skal In-Italia Reiser gi deg informasjon om dine rettigheter, samt om hvem du kan reklamere til og innen hvilken frist, og ellers hva du kan gjøre og forvente deg. Hvis endringer medfører at reisens økonomiske verdi blir lavere har du rett til å motta reduksjon i prisen. 

Vesentlige endringer/avlysning før avreisen

Er endringene i avtalen av vesentlig karakter for deg og uten at endringene skyldes dine forhold kan du:

Heve avtalen og få tilbakebetalt samtlige beløp som har blitt innbetalt i henhold til avtalen eller delta i en annen pakkreise etter eget valg, hvis In-Italia Reiser uten uforholdsmessige omkostninger eller tap kan tilby dette. 

Du skal umiddelbart etter å ha mottatt beskjed om endringen meddele In-Italia Reiser din beslutning. 

Hvis du velger å delta i en pakkereise av høyere verdi skal du betale prisforskjellen. Har pakkereisen en lavere verdi enn den du opprinnelig bestilte skal In-Italia Reiser tilbakebetale prisforskjellen. 

Ansvar og ansvarsfrihet for In-Italia Reiser ved endringer

I tilfelle du lider direkte tap på grunn av en endring/annullering foretatt av In-Italia Reiser har du krav på erstatning i overensstemmelse med det overnevnte, med mindre endringen/avlysningen skyldes:

Manglende oppslutning/belegg for reisen. Nødvendig antall opplyses ved bestillingen. 
At In-Italia Reiser har meddelt deg dette senest 7 dager før avreisedagen. 
Egne forhold hos deg. 
En uvedkommende tredjemann for pakkereisen. 
Omstendigheter utenfra, og at In-Italia Reiser eller noen som In-Italia Reiser er ansvarlige for ikke med passende omhyggelighet kunne ha forutsett disse forholdene ved avtalens inngåelse. 

Endringer, mislighold etter avreise

Hvis du opplever en mangel på reisen din er du pliktig til å raskest mulig informere In-Italia Resier om dette slik at vi har mulighet for å rette opp i dette. Unnlater du dette vil det vanligvis medføre at du mister retten til erstatningskrav senere. Hvis mangelen oppdages utenfor kontorets åpningstid skal du omgående sende en mail til In-Italia Reiser. 

Det foreligger en mangel ved reisen hvis du ikke mottar de ytelsene/spesielle avtalene som har blitt bekreftet av In-Italia Reiser, eller at det kan dokumenteres at ytelsene er av dårligere kvalitet enn det avtalte. 

Avhjelpning

Når In-Italia Reiser tilbyr å avhjelpe mangelen, og det skjer innenfor rimelig tid og uten omkostninger eller vesentlige ulemper for deg, kan du ikke kreve avslag eller heve avtalen.

Skjer ikke avhjelpning som nevnt ovenfor, eller kan ikke avhjelpning kreves fordi avhjelpningen vil påføre In-Italia Reiser uforholdsmessige omkostninger eller vesentlige ulemper, kan du kreve et forholdsmessig passende avslag i reisens pris.

Har mangelen medført vesentlige ulemper for deg kan det eventuelt tilkomme en godtgørelse, med mindre mangelen skyldes forhold som gjør In-Italia Reiser ansvarsfrie i henhold til Lov om Pakkereiser.

Ansvar - In-Italia Reiser

In-Italia Reisers ansvar er begrenset til de erstatningsbeløpene som våre underleverandører begrenser deres ansvar til i henhold til følgende internasjonale konvensjoner:

Ved sjøtransport - Athen-konvensjonen med tilleggsprotokoll.
Ved togtransport - COTIF/CIV-konvensjonen om internasjonal jernbanebefordring.
Ved flytransport - Montréal- og Warszawa-konvensjonene og EU Forordning 889/2002, som begrenser flyselskapenes erstatningsansvar i tilfelle av død eller tilskadekomst, bortkomst eller skade på bagasje, samt i tilfelle av forsinkelse.

Flyselskapets og dermed In-Italia Reisers erstatningsansvar for bortkommet, skadet eller forsinket bagasje er begrenset til 1131 SDR. In-Italia Reiser opptrer som agent for det/de involverte transportselskapet/-ene som alene er ansvarlige for den korrekte gjennomførelsen av den transporten de har bekreftet for reisen, og for den bagasjen de har tatt med. In-Italia Reiser tar ikke på seg noe ansvar for endringer, forsinkelser osv. som er en følge av avtalebrudd, streiker, vær eller forhold som In-Italia Reiser ikke har innflytelse på.

Ansvar/plikter m.m. - kunden

Hvis du uteblir uten å ha avbestilt reisen, og/eller ikke innfinner deg på angitt tid og sted for ut- eller hjemreisen eller ikke kan benytte deg av reisen grunnet manglende reisedokumenter, som f.eks. gyldig pass eller visum, har In-Italia Reiser rett til å kreve den fullstendige prisen for pakkereisen. Skjer dette kan det ikke senere kreves godtgjørelse for ubenyttede ytelser.

Avbestillings- og reiseforsikring

Du er generelt selv ansvarlig for å dekke omkostninger ved sykdom, sykehusinnleggelse mv. underveis med mindre In-Italia Reiser kan gjøres ansvarlig. Vi anbefaler derfor at du kjøper en avbestillings- og/eller reiseforsikring. In-Italia Reiser samarbeider og opptrer som formidler av reiseforsikringer fra Gouda Reiseforsikring, noe som betyr at det alltid vil være forsikringsbetingelsene fra Gouda som bestemmer omfanget av dekningen. Kontakt In-Italia Reiser for å høre nærmere.

Pass, visum, vaksinasjoner o.l.

Opplysninger om forhold vedrørende f.eks. pass, visum og vaksinasjoner er du selv ansvarlig for at er oppfylte ved reisens begynnelse via informasjon ved de respektive ambassadene, Udenrigsministeriet og Statens Serum Institut. Har du ikke norsk pass skal dette meddeles In-Italia Reiser ved bestillingen, slik at In-Italia Reiser kan veilede og henvise deg til de stedene der du selv må søke opplysninger om de nødvendige formalitetene for reisen. Unnlates dette har In-Italia Reiser ikke noe ansvar for de følgene evt. manglende innreisedokumenter, vaksinasjoner og lignende måtte medføre. Passet skal have minimum 6 måneders gyldighet etter datoen for hjemkomst, og vi anbefaler deg alltid å ha med deg passet ditt på reise. Vær oppmerksom på eventuelle krav om transitvisum.

Medisinattest

Bruker du medisin som inneholder sterkt euforiserende stoffer bør du spørre apoteket eller fastlegen din til råds om en medisinattest til reisebruk. In-Italia Reiser kan ikke gjøres ansvarlig for eventuelle følger av en manglende medisinattest.

Som kunde er du forpliktet til:

Å sørge for at In-Italia Reiser alltid får det/de korrekte navnet/navnene på alle deltakere på bestillingen.
Å omgående kontrollere riktigheten av tilsendte/mottatte reisedokumenter.
Å holde deg løpende orientert om avreisetider.
Å følge de anvisningene som In-Italia Reiser har oppgitt for reisen.

Solidaransvar overfor kunden

Du kan rette krav på grunn av mangler ved pakkereisen til enten leverandøren eller In-Italia Reiser, som har solidaransvar for dette.

Reklamasjoner

Eventuelle reklamasjoner under reisen skal meddeles til leverandøren av ytelsen umiddelbart etter konstateringen av en feil/mangel - helst skriftlig med kvittering for mottakelse - f.eks. i hotellets døgnrapport. Hvis ikke det gir et tilfredsstillende resultat skal In-Italia Reiser kontaktes raskest mulig på telefon eller e-mail. Manglende reklamasjon vil normalt føre til tap av retten til senere erstatning.

Eventuelle krav mot In-Italia Reiser skal meddeles til In-Italia Reiser umiddelbart etter reisens avslutning. Krav som fremlegges senere enn 3 måneder etter at mangelen ble konstatert anses ikke for å være presentert innenfor rimelig tid og kan derfor ikke behandles.

In-Italia Reiser er, som følge av medlemskapet i Danmarks Reisebyrå Forening, forpliktet til å oppfylle ordrer fra Pakkerejseankenævnet, med mindre foreningens styre gir dispensasjon fra dette kravet fordi ordren ønskes innbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtekter.

Klager over flyforsinkelser eller avvisning ved ombordstigning ”Denied Boarding” med henvisning til EU Forordning 261/2004 - Flypassasjerers Rettigheter - som kan leses på dansk på www.trafikstyrelsen.dk - Civil Luftfart - Flypassagerer - Passagerrettigheder. In-Italia Reiser er som reisebyrå ikke omfattet av/underlagt EU Forordning 261/2004, som utelukkende omhandler forhold mellom den reisende og flyselskapet, som alene har ansvaret for den korrekte gjennomføringen av den flytransporten de har bekreftet, samt for den bagasjen de har akseptert å ta med.

Flybilletter

Mange flybilletter er i dag underlagt spesielle vilkår og restriksjoner som du bør være oppmerksom på da de som hovedregel hverken kan endres, annulleres eller refunderes. Kombinerer du selv billetter eller reservadjoner til en sammenhengende reise, og oppstår det forsinkelser underveis, bærer du selv risikoen dersom du ikke rekker din neste forbindelse. Kjøper du derimot en samlet flyreservasjon fra avreise til sluttdestinasjonen hos In-Italia Reiser, og her kan det godt være flyskifter underveis, er du bedre sikret i tilfelle av forsinkelser da de involverte flyselskapene dermed påtar seg forpliktelsen for den samlede transportytelsen.

Du skal være oppmerksom på at du i henhold til flyselskapets standardvilkår er forpliktet til å benytte samtlige flystrekninger i den rekkefølgen som fremgår av din billett og reiseplan. I motsatt tilfelle kan du risikere å miste retten til å gjøre bruk av enkelte strekninger i billetten din.

Hvis du unnlater å benytte utreisen din mister du retten til å bruke hjemreisebilletten.
Hvis du unnlater å benytte en strekning av billetten vil du også miste retten til å bruke etterfølgende strekninger.

In-Italia Reiser henter våre opplysninger direkte fra flyselskapenes reservasjonssystemer. In-Italia Reiser kan ikke gjøres ansvarlig hvis en flyreservasjon ikke kan gjennomføres grunnet tekniske problemer.

In-Italia Reiser viser i mange sammenhenger beskjeden ”direkte” i forbindelse med en flyforbindelse. Dette kan defineres som enten en non-stop flyvning, eller som en flyvning med et gjennomgående rutenummer, men med et stopp underveis.

Navn i flybilletter

Det er viktig at In-Italia Reiser får det/de korrekte navnet/navnene på alle reisende. Navnene skal være i overensstemmelse med det/de gyldige passet/passene. Kunstnernavn, kallenavn osv. må ikke anvendes i flybilletter da det kan føre til avvisning ved innsjekk til flyet. In-Italia Reiser tar ikke på seg noe ansvar for de følgene ukorrekte opplysninger som byrået ikke har hatt mulighet for å ha kjennskap til kan medføre. Kontroller alltid navnene på billettene med en gang du har mottatt disse.

Flyplaner og reiseplaner

Disse er ofte utarbeidet lang tid før avreisetidspunktet og flyselskapene kan foreta endringer også etter at billetten har blitt reservert/utstedt. Skjer det endringer før avreise, men etter at billetten har blitt utstedt/utlevert/videresendt, kontakter In-Italia Reiser eller flyselskapet deg pr. e-mail eller telefon for å informere om endringene.

Avviker reisetidene i de utleverte/videresendte billettene fra den opprinnelige bekreftelsen skal du omgående kontakte In-Italia Reiser slik at eventuelle feil kan behandles og rettes med en gang.
Vi anbefaler at du løpende kontrollerer dine flyreservasjoner på www.viewtrip.com

Skatter og avgifter

En del skatter og avgifter skal betales før avreisen. Det er imidlertid en del flyplass- og andre turistmessige skatter/avgifter som skal betales kontant ved avreisen eller på stedet, og som derfor ikke kan betales før utreisen.

Normalt vil slike skatter/avgifter være opplyst i reisedokumentene, men de enkelte landene står imidlertid fritt til å, uten eller på meget kort varsel, innføre nye skatter eller forhøye de eksisterende. Det kan derfor forekomme endringer mellom bestillingstidspunktet og avreisen til/fra en spesifikk destinasjon.

Innsjekkingstid på flyplassene

Innsjekk ved reiser i Europa skal generelt være avsluttet minst 1 time før flyavgang (vi anbefaler senest 2 timer før flyavgang).

På grunn av økte sikkerhedssjekker på alle flyplasser kan tidene av og til være vesentlig lengre, og det er opp til de enkelte flyplassene og/eller flyselskapene å bestemme innsjekkingstid. Vær alltid på flyplassen i god tid slik at du ikke kommer for sent til flyet. Det er ofte lange køer, både ved innsjekkingsskrankene og ved etterfølgende pass- og sikkerhetskontroller.

Du er personlig ansvarlig for å gjøre oppmerksom på deg selv i innsjekkingskøen hvis du kan konstatere at du ikke kan få foretatt innsjekk i tide, og for å møte opp til rett tid ved den korrekte gaten. I reiseplanen opplyser In-Italia Reiser om de reglene som er gjeldende ved utskrivningen av dokumentene.

Reglene kan endres på kort varsel av luftfartsmyndighetene eller flyplassadministrasjonen. Vi anbefaler derfor alltid allerede ved ankomst til en gitt flyplass å forhøre seg om avgangsterminal og de aktuelle innsjekkingstidene så man kan ta høyde for det i forhold til hjemreisen. Vi anbefaler også, hvis mulig, å bruke www.viewtrip.com underveis for å kontrollere sin neste flyavgang.

Jurisdiksjon og gjeldende lovgivning

Ethvert krav mot In-Italia Reiser skal avgjøres etter dansk rett. Klager eller søksmål som ikke kan avgjøres av Pakkereise Ankenevnet skal avgjøres ved Sjø- og Handelsretten. Prosesspråket vil alltid være dansk.

Forbehold

Det tas forbehold for trykkfeil og endringer. Kjente endringer vil bli opplyst ved bestilling.
Der prisen er opplyst i fremmed valuta gjør vi oppmerksom på at omregningskursen til danske kroner er bankkursen på faktureringstidspunktet med et kurstillegg på 2-3%.

Alder ved reservasjon

Bestiller av reisen hos In-Italia Reiser skal være myndig på reservasjonstidspunktet.

Angrerett

Det ytes ingen angrerett på In-Italia Reisers produkter.

Ifølge e-handelsloven er det normalt 14-dages angrerett ved handel via Internett. Dette gjelder ikke for overnatting og transport jfr. Forbrugeraftaleloven § 9, stk. 2 og § 17, stk. 2. Det anbefales derfor at den reisende raskest mulig tar kontakt med reisebyrået dersom det måtte bli nødvendig å annullere en allerede bestilt reise.