Kundeservice

Salgsbetingelser

Her finner du handelsebetingelser når du bestiller et opphold hos In-Italia

NB: Skal du bestille en pakkereise inkludert fly, opphold og evt. leiebil, finner du betingelser for pakkereiser her

Inngåelse av avtale og betaling

Avtalens inngåelse

Bestilling av et opphold foregår på norsk og kan skje ved personlig, telefonisk eller skriftlig henvendelse. Bestillingen, og dermed opplysningene og vilkårene på hjemmesiden, er først bindende for In-Italia og kunden når endelig bekreftelse for reservasjonen er sendt til kunden og deltakerbevis er utstedt.

Ved bestilling forutsettes kunden å ha bekreftet at han har akseptert de skriftlig meddelte og/eller på hjemmesiden opplyste vilkårene for oppholdet. Kunden er forpliktet til å opplyse navn, adresse, telefonnummer, antall reisedeltakere og om mulig e-mail-adresse ved bestilling. Kunden er også forpliktet til å opplyse om eventuelle personlige forhold for kunden eller andre reisende som krever at det tas spesielle hensyn i forbindelse med leiemålet (her refererer vi til handikap, allergier eller lignende) ved bestillingen. Dersom kunden vil ta med seg husdyr skal dette meddeles ved påmeldingen. Husdyr kan kun medbringes hvis det er nevnt i oppholdsbeviset og eieren har tillatt at gjester kan ta med seg dyr i boligen. Det må kun medbringes det antallet husdyr som er nevnt i oppholdsbeviset. 

Kundens spesielle ønsker

Særavtaler basert på kundens spesielle ønsker skal, for å være gyldige, fremgå av avtalen/deltakerbeviset eller skal kunne dokumenteres på annen måte.

Oppholdets pris

Prisen omfatter samtlige nevnte ytelser i programmet eller avtalen, samt alle obligatoriske skatter, avgifter osv. Men evt. lokal turistskatt skal betales direkte til feriehuset / hotellet.

Depositum utgjør 20 % av den samlede prisen på det bestilte, og minimum kr. 800,- pr. uke pr. bestilt feriehus eller per hotellrom. Depositum skal betales innen 3 bankdager fra reservasjonsdato hvis In-Italia har sendt kunden bankopplysninger. I andre tilfeller følges de fristene som angis på girokortene. Vi gjør oppmerksomme på at dersom det er snakk om et opphold som ikke er refunderbart skal hele den samlede prisen innbetales ved bestilling.

Oppholdets pris omfatter - dersom ikke annet annet er oppgitt - utelukkende overnatting i hotellrom/leilighet samt. evt. servering i henhold til beskrivelsen på hjemmesiden. Opplysninger om krav til pass, visum eller vaksinasjoner kan fås hos In-Italia, eller det gjeldende landets ambassade eller konsulat, samt Folkehelseinstituttet.
Utenlandske statsborgere anbefales å kontakte de respektive ambassadene hvor de kan få informasjon om hvilke krav som stilles til deres lands statsborgere.
In-Italia kan under ingen omstendigheter stilles til ansvar for mulige omkostninger i forbindelse med at kunden unnlater å undersøke krav til visum og vaksinasjon. Utgifter til pass, visum, vaksinasjoner, forsikring og lignende er ikke omfattet av prisen, og ansvaret for disse forholdene påhviler den reisende selv.

Spesielle hotellfasiliteter som adgang til tennisbane, minigolf o.l. er vanligvis ikke inkludert i oppholdets pris, på samme måte som det på enkelte hoteller må påregnes at det kreves leie for solsenger, parasoller osv.
Det gjelder spesielle regler for oppnåelse av rabatter (barnerabatter, grupperabatter, ekstrasengrabatter osv.). Reglene fremgår av prislisten eller opplyses hos In-Italia på forespørsel.

Betaling

Betaling av oppholdet med fradrag av evt. tidligere innbetalt depositum skal ha blitt mottatt av In-Italia innen de angitte fristene i bekreftelsen. Overtredelse av betalingsfristene berettiger In-Italia til å annullere bestillingen.

Oppholdets pris er beregnet på grunnlag av gjeldende tariffer, priser, avgifter og valutakurser. In-Italia forbeholder seg derfor rett til, innen avreisetidspunktet, å foreta samsvarende prisforhøyelser som er forårsaket av endringer i drivstoffpriser, endringer i skatter, avgifter og gebyrer samt endringer i valutakurser.
Hvis prisen forhøyes mer enn 10% har kunden rett til å annullere oppholdet og få innbetalte beløp fullt refundert. Men det er en betingelse at annulleringen meddeles In-Italia umiddelbart etter at kunden har blitt opplyst om prisforhøyelsen. Dersom skatter eller avgifter m.v. som pålegges In-Italia direkte, og som er innregnet i oppholdets pris, nedsettes eller bortfaller med virkning før oppholdets start, er In-Italia forpliktet til å godtgjøre kunden det sparte beløpet dersom det overstiger 100,- DKK.
Kunden skal opplyses om eventuelle prisendringer snarest mulig og senest 20 dager før oppholdets start ved skriftlig meddelelse til den ved påmeldingen (eller senere av den reisende) opplyste adressen.

Avbestilling av opphold

Alminnelige avbestillingsregler

Hos In-Italia streber vi etter å gi våre kunder de beste mulige vilkårene på alle områder, også når det gjelder avbestillinger og endringer. Vi krever derfor ikke noen gebyrer hvis et opphold blir avbestilt eller endret før dets påbegynnelse, men i noen tilfeller vil du likevel kunne lide økonomisk tap ved endring eller avbestilling. Det skyldes at vi er kontraktlig forpliktet til å betale våre underleverandører ”bøter”, når endringen/avbestillingen kommer så sent at de erfaringsmessig løper en stor risiko for ikke å kunne gjenselge oppholdet: Jo tettere man kommer på oppholdet, jo større blir boten. Fristene for og størrelsen på boten varierer fra sted til sted, og du finner dem under fanebladet ”Annulleringsbetingelser” i forbindelse med hvert feriehus eller hotell. I unntakstilfeller der ingenting er oppgitt under dette fanebladet gjelder følgende regler:

 

a) Ved avbestilling innen 6 uker før oppholdets start vil ikke depositumet bli refundert.
 
b) Ved avbestilling senere enn 6 uker før oppholdets start vil ikke innbetalte beløp bli refundert. Eventuell annullering av oppholdet i de siste 6 ukene før avreise endrer ikke på at In-Italia har krav på å få innbetalt det fulle beløpet for oppholdet. 

 

NB: Ved gruppereiser (fra 15 personer og oppover) kan egne annulleringsbetingelser som avviker fra fanebladet ”Annulleringsbetingelser” under hvert feriehus eller hotell være gjeldende. Du er selvfølglig velkommen til å spørre oss om du er i tvil.

Avbestilling på grunn av sykdom m.m.:

In-Italia skal ved avtalens inngåelse informere kunden om mulighetene og vilkårene for å tegne en avbestillingsforsikring som dekker omkostningene i tilfelle kunden på grunn av akutt sykdom m.m. ikke kan gjennomføre oppholdet som planlagt.

Avbestillingsforsikringen dekker i henhold til den enkelte avbestillingsforsikringsleverandørens vilkår, og kunden skal gjøre sine krav vedrørende refusjon av utgifter gjeldende overfor In-Italia via sitt forsikringsselskap. Kunden er forpliktet til å foreta en avbestilling til In-Italia straks eller snarest mulig etter at de dekningsberettigede forholdene har oppstått. 

Endringer og avlysninger

 Endringer/avlysning fra In-Italias side før oppholdets start

Dersom In-Italia avlyser oppholdet før avreise skal kunden raskest mulig informeres om dette. Det samme gjelder hvis det før oppholdets start viser seg at In-Italia ikke vil kunne gjennomføre oppholdet som avtalt, for eksempel ved at man ikke vil kunne levere de avtalte ytelsene eller at ytelsene vil være av dårligere kvalitet enn avtalt. Men dette gjelder ikke for endringer eller uregelmessigheter som vanligvis kan betegnes som bagatellaktige. Samtidig som In-Italia informerer kunden om avlysningen eller endringen skal kunden informeres om hvilke rettigheter han/hun har, og hvordan kunden ellers skal forholde seg. Dersom endringen medfører til at oppholdets økonomiske verdi faller har kunden rett på å motta et avslag i prisen som tilsvarer verdifallet.
Dersom In-Italia avlyser oppholdet uten at det skyldes den reisendes egne forhold har kunden rett til å si opp oppholdsavtalen og få tilbakebetalt samtlige innbetalte beløp. Kunden kan også velge å heller oppholde seg i et annet feriehus etter eget valg, så lenge In-Italia uten uforholdsmessige omkostninger eller tap kan tilby dette. Dette gjelder også dersom det med sikkerhet kan forutsees at oppholdet vil bli brutt av In-Italia.
Hvis kunden velger å oppholde seg i en leilighet / på et hotell til en høyere pris skal kunden betale prisforskjellen. Velger kunden å oppholde seg i en leilighet / på et hotell til lavere pris skal arrangøren tilbakebetale prisforskjellen.
Lider kunden økonomisk tap som følge av In-Italias endringer eller som følge av oppholdets avlysning har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med alminnelige erstatningsregler, med mindre avlysningen eller den manglende oppfyllelsen skyldes:

1. Kundens egne forhold.
2. En uvedkommende tredjepart eller omstendigheter utenfra (force majeure) som ikke med passende omhyggelighet kunne ha vært forutsett ved avtalens inngåelse, eller blitt unngått av In-Italia eller noen In-Italia er ansvarlig for.

Kundene har også krav på erstatning hvis In-Italia har garantert visse egenskaper ved oppholdet, og disse ikke vil kunne leveres.
Vil kunden gjøre kravene gjeldende skal kunden informere In-Italia om dette innen 7 dager etter at kunden har fått opplysning om endringen eller avlysningen. Gjør ikke kunden dette faller retten til å gjøre kravene gjeldende bort.

Endringer/avlysninger fra kundens side før oppholdets start

Dersom kunden etter betaling av depositum og/eller oppholdets fulle pris ønsker å foreta endringer med hensyn til oppholdets varighet, feriehus, reisedeltakere, osv. gjelder følgende regler:
- Meddeles endringen In-Italia, før annulleringsbetingelsene (jf. fanebladet ”Annulleringsbetingelser” for hvert enkelt feriehus/hotell) forutser et helt eller delvist tap av prisen for oppholdet, krever ikke In-Italia noe administrasjonsgebyr. På samme vis kan kunden overføre oppholdet til andre som oppfyller alle betingelsene for å delta på oppholdet. Men det forutsetter at hotellets/feriehusets regler ikke utelukker overføring, samt at In-Italia informeres om dette i rimelig tid før oppholdets påbegynnelse.

Endringer av feriehus, periode, varighet, ankomsttidspunkt eller antall deltakere som meddeles In-Italia og bekreftes av In-Italia senere enn det tidspunktet som det ifølge annulleringsbetingelsene for feriehuset/hotellet er forutsett et helt eller delvist tap av det innbetalte, behandles av In-Italia i henhold til reglene for avbestilling (jfr. nedenfor).

Når du kjøper opphold i et feriehus eller på et hotell i Italia via In-Italia er det ingen angrerett etter forbrugeraftalelovens § 17, stk. 2

 

Plikter og ansvar

In-Italias plikter og ansvar etter oppholdets start

In-Italia er forpliktet til å gjennomføre oppholdet i overensstemmelse med hjemmesiden og oppholdsavtalen. Arrangørens forpliktelse gjelder alle ytelser som inngår i avtalen, også de som leveres av andre enn In-Italia. Opplysninger på In-Italias hjemmeside er bindende for In-Italia. Men opplysningene på hjemmesiden kan endres innen oppholdsavtalen inngås og dersom kunden innen oppholdsavtalens inngåelse tydelig informeres om endringene.

Dersom det mellom In-Italia og kunden har blitt inngått spesielle avtaler som avviker fra vilkårene oppgitt på hjemmesiden er disse kun gyldige i det omfanget de er angitt på oppholdsbeviset eller klart kan dokumenteres på annen måte.

Det foreligger en mangel ved oppholdet hvis kunden ikke mottar de ytelsene som gjennom hjemmesiden, annonser eller spesielle avtaler med In-Italia er angitt på oppholdsbeviset, eller ytelsene er av lavere kvalitet enn det avtalte eller garanterte. Uregelmessigheter som alminneligvis kan betegnes som bagatellaktige, ansees ikke som mangler. Det ansees heller ikke som en mangel ved oppholdet at vær- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet avviker fra det vanlige, og forhold som i det vesentlige skyldes kundens egen forsømmelse begrunner heller ikke mangler ved oppholdet.

Er feriehuset mangelfullt har In-Italia rett og plikt til å sørge for at den oppgitte mangelen blir utbedret raskest mulig, med mindre dette vil påføre In-Italia uforholdsmessige omkostninger eller vesentlige ulemper. Kan ikke utbedring kreves jfr. ovenfor, eller In-Italia ikke utbedrer mangelen innen rimelig tid, har kunden krav på et forholdsmessig avslag i oppholdets pris.

Tilbyr In-Italia å utbedre en mangel kan ikke kunden kreve et forholdsmessig avslag eller heve avtalen, dersom utbedringen skjer innen rimelig tid og uten omkostninger eller vesentlige ulemper for kunden.
Kan en betydelig del av de avtalte ytelsene ikke leveres, eller er feriehuset generelt beheftet med mangler som medfører at det skriftlig avtalte formålet med oppholdet er vesentlig forstyrret, kan kunden heve avtalen. Kunden skal i så tilfelle informere In-Italia om dette pr. telefon eller e-mail senest 48 timer etter .

Hever kunden avtalen skal In-Italia tilbakebetale samtlige beløp som er betalt i henhold til avtalen. Forbrukeren gjøres oppmerksom på at det kan bli fradratt en del av tjenesteytelsen tilsvarende forbruket. Men det vil alltid være en konkret vurdering. 

Lider kunden økonomisk tap som følge av at opholdet er mangelfullt har kunden krav på erstatning fra In-Italia, med mindre mangelen skyldes en uvedkommende tredjepart som ikke med passende omhyggelighet kunne vært forutsett ved avtalens inngåelse eller vært unngått eller avhjulpet av In-Italia eller noen In-Italia er ansvarlig for.

In-Italia er heller ikke ansvarlig dersom avlysningen eller den manglende oppfyllelsen skyldes omstendigheter utenfra som In-Italia eller noen In-Italia er ansvarlig for ikke kunne ha forutsett med passende omhyggelighet ved avtalens inngåelse eller ha unngått eller avhjulpet.

Erstatning for personskade er begrenset i overensstemmelse med reglene i internasjonale konvensjoner.

In-Italia yter ingen erstatning for ulemper grunnet forsyningssvikt på hoteller, deriblant midlertidige avbrytelser av f.eks. varmt vann, varme og aircondition, og det ytes ikke erstatning hvis svømmebasseng og lignende fasiliteter midlertidig er ute av bruk på grunn av nødvendig reparasjons- eller vedlikeholdelsesarbeid. In-Italia fraskriver seg også ethvert ansvar for opplysninger som finnes i feriehusenes egne brosjyrer.
Kunden er selv ansvarlig for medbrakte verdigjenstandet og penget, samt oppbevaring av disse under ferien. In-Italia er ikke ansvarlig for verdigjenstander som bortkommer fra boligens oppbevaringsbokser eller lignende. In-Italia kan ikke gjøres ansvarlig for opplysninger vedrørende transporttider og -priser.

Betingelsene ovenfor gjelder med mindre annet følger norsk retts alminnelige regler.

Kundens plikter og ansvar

Kunden er forpliktet til å følge de anvisningene for oppholdets gjennomførelse som In-Italia eller dennes representant m.fl. fastsetter.
Kunden skal respektere de ordensbestemmelsene som fastsettes med hensyn til feriehusets regler for opphold m.m.
Grov eller gjentatte overtredelser av disse kan føre til bortvisning fra feriehuset, slik at videre opphold må foretas på kundens eget ansvar og for egen regning.
Kunden er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med alminnelige erstatningsregler for skader han/hun forvolder på eiendeler som tilhører andre kunder, In-Italia, feriehus-eieren, hotellet m.m.
Kunden er ansvarlig for å ha gyldig pass, visum og eventuelle vaksinasjoner.
Det påhviler kunden selv å dekke alle evt. utgifter som skyldes mangler i nevnte formaliteter ovenfor.
Kunden er også ansvarlig for eventuelle følger av sykdom, ulykkestilfeller og lignende under oppholdet, og det påhviler kunden selv å dekke utgifter til legehjelp, sykehusopphold, spesiell hjemtransport m.m. Det anbefales derfor at kunden selv undersøker behovet for en evt. reiseforsikring.

In-Italia er også uten ansvar overfor kunder som selv har sørget for transport til flyplass ved hjemtransport og ikke rekker innsjekk i tide.
Kunden bærer selv ansvaret for at både egen person og egen bagasje er egnet til fly- eller busstransport. Det bemerkes at det er egne regler for gravide i den siste delen av graviditeten (8. og 9. måned).
Det ytes ikke refusjon for eventuelle ubenyttede deler av oppholdet, deriblant utflukter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.
 

Betingelsene ovenfor gjelder med mindre annet følger norsk retts alminnelige regler.

Reklamasjoner og klager

Reklamasjoner

Alle kunder har rett til å reklamere over ytelser kjøpt hos In-Italia. Eventuelle reklamasjoner skal gjøres gjeldende overfor feriehus-eieren eller In-Italia innen 48 timer etter at kunden har oppdaget mangelen med hensyn til avhjelpning på stedet. Ved reklamasjoner er det mest hensiktsmessig å ringe til In-Italia eller å henvende seg personlig til feriehus-eieren, men utenfor alminnelig kontortid kan det evt. sendes en e-mail som vil bli behandlet så snart kontoret åpner. Se våre åpningstider her. Reklamasjoner etter hjemkomst sendes per e-mail til info@in-italia.no. Unnlatelse av dette kan føre til tap av retten til senere å kreve erstatning. Men dette gjelder ikke hvis In-Italia har handlet i strid med alminnelig hederlighet eller grovt uaktsomt, eller dersom kravet skyldes skade på kundens person.

Det foreligger en mangel ved oppholdet hvis kunden ikke mottager de ytelsene som gjennom hjemmesiden, annonser eller egne avtaler med In-Italia er angitt på oppholdsbeviset, eller ytelsene er av lavere kvalitet enn det avtalte eller garanterte. Uregelmessigheter som vanligvis må betegnes som bagatellaktige ansees ikke som mangler. Det ansees heller ikke for en mangel ved oppholdet at vær- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet avviker fra det vanlige. Forhold som i hovedsakelig skyldes kundens egen forsømmelse begrunner heller ikke mangler ved oppholdet.

Er feriehuset mangelfullt har In-Italia rett og plikt til å forsøke å få en påpekt mangel avhjulpet raskest mulig, med mindre dette vil påføre In-Italia uforholdsmessige omkostninger eller vesentlige ulemper. Kan ikke avhjelpning kreves jfr. ovenfor, eller avhjelper In-Italia ikke mangelen innen rimelig tid har kunden krav på et forholdsmessig avslag i oppholdets pris.

Tilbyr In-Italia å avhjelpe en mangel kan ikke kunden kreve å få et forholdsmessigt avslag eller heve avtalen, så leng avhjelpningen skjer innen rimelig tid og uten omkostninger eller vesentlige ulemper for kunden.
Kan ikke en betydelig del av de avtalte ytelsene leveres, eller er feriehuset ellers beheftet med mangler som medfører til at det skriftlig avtalte formålet med oppholdet er vesentlig forstyrret, kan kunden heve avtalen. Kunden skal i så fall informere In-Italia om dette per telefon eller e-mail senest 48 timer etter.

Hever kunden avtalen skal In-Italia tilbakebetale samtlige beløp som er betalt i henhold til avtalen. Forbrukeren gjøres oppmerksom på at dette kan bli fradratt en del av tjenesteytelsen tilsvarende forbruket. Men det vil alltid være en konkret vurdering.
Lider kunden økonomisk tap som følge av at oppholdet er mangelfullt har kunden krav på erstatning fra In-Italia, med mindre mangelen skyldes en uvedkommende tredjepart som ikke med passende omhyggelighet kunne vært forutsett ved avtalens inngåelse eller vært unngått eller avhjulpet av In-Italia eller noen In-Italia er ansvarlig for.

In-Italia er heller ikke ansvarlig dersom avlysningen eller den manglende oppfyllelse skyldes omstendigheter utenfra som In-Italia eller noen In-Italia er ansvarlig for ikke kunne ha forutsett med passende omhyggelighet ved avtalens inngåelse eller ha unngått eller avhjulpet.

Erstatning for personskade er begrenset i overensstemmelse med reglene i internasjonale konvensjoner.

In-Italia yter ingen erstatning for ulemper grunnet forsyningssvikt på hoteller, deriblant midlertidige avbrytelser av f.eks. varmt vann, varme og aircondition, samtidig som det ikke ytes erstatning hvis svømmebasseng og lignende fasiliteter midlertidig er ute av bruk på grunn av nødvendig reparasjons- eller vedlikeholdelsesarbeid. In-Italia fraskriver seg ethvert ansvar for opplysninger som finnes i feriehusenes egne brosjyrer.
Kunden er selv ansvarlig for medbrakte verdiggjenstander og penger samt oppbevaring av disse under ferien. In-Italia er ikke ansvarlig for verdigjenstander som bortkommer fra boligens oppbevaringsbokser eller lignende. In-Italia kan ikke gjøres ansvarlig for opplysninger vedrørende transporttider og -priser.

Betingelsene ovenfor gjelder med mindre annet følger dansk retts alminnelige regler.

Etterlysning av glemte ting må skje omgående etter hjemkomsten. Til dekning av omkostninger (telefon, fax m.m.) ved etterlysning kan In-Italia kreve et eget gebyr som betales uansett om den etterlyste gjenstanden kommer til rette eller ei.